Komisjonide töö

02. detsembril 2016 tegi  juhtivkomisjon otsuse esitada ühinemisleping koos lisadega Ridala valla ja Haapsalu linna volikogudele kinnitamise otsustamiseks.

Komisjoni otsus:

OTSUS_juhtkomisjon_leping_02-12-2016

Lõplik ühinemislepingu eelnõu koos lisadega on leitav SIIT.

11. novembril 2016 tegi  juhtivkomisjon otsuse kiita heaks avaliku väljapaneku käigus esitatud ettepanekute põhjal täiendatud ühinemislepingu kavand.

Täiendatud ühinemislepingu kavand on leitav SIIT.

Komisjoni otsus:

OTSUS_juhtkomisjon_leping_11.11.2016

02. novembril 2016 toimus juhtivkomisjoni koosolek, kus vaadati läbi lepingule avaliku väljapaneku käigus esitatud ettepanekud. Ühinemislepingu avalik väljapanek toimus perioodil 03.-24. oktoober 2016. Kokku esitati 36 ettepanekut, lisaks erinevaid arvamusi ja kommentaare.

Koosoleku dokumendid:

MEMO_Juhtivkomisjon_02.11.2016

Lisa_1_Õiend_ettepanekud_lepingusse_02.11.2016

20. septembril 2016 tegi  juhtivkomisjon otsuse kiita heaks täiendatud ühinemislepingu kavand ja esitada see Ridala valla ja Haapsalu linna volikogudele esimeseks lugemiseks ja avaliku väljapaneku korraldamise otsustamiseks. Ühinemislepingut täiendati volikogude liikmete poolt tehtud muutmis- ja täiendamisettepanekute põhjal. Komisjon tegi volikogudele ettepaneku korraldada ühinemislepingu avalik väljapanek ajavahemikul 03.-23. oktoober 2016.

Ühinemislepingu kavand 15.09.2016 seisuga koos lisadega on leitav SIIT.

Komisjoni otsus:

OTSUS_juhtkomisjon_leping_20-09-2016

09. septembril 2016 toimus  juhtivkomisjoni koosolek. Ühinemislepingut turvustati Haapsalu volikogus 26.08.2016 ja Ridala volikogus 30.08.2016, volikogude liikmed esitasis ettepanekuid lepingu muutmiseks või täiendamiseks. Juhtivkomisjoni koosolekul arutati Haapsalu ja Ridala volikogude liikmete ettepanekuid ja tehti otsused ettepanekutega arvestamise või mittearvestamise osas juhtivkomisjoni poolt.

Haapsalu läbirääkimisdelegatsioon teavitas, et Haapsalu linn on läbirääkijana jäigalt sellel positsioonil, et ühendomavalitsuse nimeks peab olema Haapsalu ja omavalitsusüksuse liigiks linn.

Arutati edasist ühinemisprotsessi tegevus- ja ajakava. Lepiti kokku, et täiendatud ühinemislepingu kavand esitatakse septembri volikogudele esimeseks lugemiseks ja avalikule väljapanekule saatmiseks. Avaliku väljapaneku perioodiks on 03.-23. oktoober 2016. Lepiti kokku, et ühinemislepingut avalikult väljapanekul tehtud ettepanekute osas volikogus vahepeal ei arutata ning muudatustega lepingu projekt esitatakse koos muudatuste nimekirjaga volikogule kinnitamiseks ja ühinemise otsustamiseks.

Haapsalu läbirääkimisdelegatsioon tegi ettepaneku suurendada ühinemiseelse Ridala valla territooriumil ühinemistoetusest tehtavate investeeringute mahtu 100 000 euro võrra võrreldes esialgse kokkuleppega, st ettepaneku kohaselt jaguneb eeldatav ühinemistoetus (täpsustub 01.01.2017 elanike arvu järgi) 1 633 400 eurot järgmiselt:

  1. 100 000 eurot Uuemõisat ja Haapsalut ühendava kergtee ehitamiseks;
  2. 511 000 eurot investeeringuteks ühinemiseelse Ridala valla territooriumil;
  3. 722 000 eurot investeeringuteks ühinemiseelse Haapsalu linna territooriumil;
  4. 300 400 eurot reserveeritakse ühinemisega kaasnevate ühekordsete kulude katteks.

Koosoleku dokumendid:

MEMO_Juhtivkomisjon_09.09.2016

lisa_1_a_irl_muudatusettepanekud-uhinemislepingu_kohta

lisa_1_b_merle_maesalu_muudatusettepanek_uhinemislepingu_kohta

lisa_1_c_m-kallas_ettepanek

lisa_1_d_l-samarajev_t-vallimae-ettepanek

lisa_1_e_t-schmidti_ettepanek

lisa_2_haapsalu-ridala_ajakava_09-09-16

12. augustil 2016 tegi  juhtivkomisjon otsuse kiita Ridala valla ja Haapsalu linna ühinemislepingu kavand heaks ja esitada see Ridala valla ja Haapsalu linna volikogudele tutvumiseks.

19. juulil 2016 toimus  juhtivkomisjoni koosolek. Koosolekul esitleti ühinemisega kaasnevate finantsmõjude analüüsi tulemusi. Otsustati, et ühinemislepingus tuleb selgelt sätestada, et huvikoolide ja huvitegevuse personali, lasteaedade ja üldhariduskoolide õpetajate, sotsiaalvaldkonna personali, raamatukogude ja kultuurimaja personali palkade ning sünni- ja matusetoetuse, esimesse klassi astuja toetuse, juubelitoetuse, hooldaja toetuse, sotsiaalvaldkonna ühingute toetuse ja KOV sisese transpordi dotatsioonide ühtlustamine on prioriteet, kuid ühtlustamine toimub üleminekuperioodi jooksul vastavalt eelarvelistele võimalustele.

Ridala valla läbirääkimisdelegatsioon andis teada, et esitas Haapsalu linna delegatsiooni ettepaneku ühinenud omavalitsuse staatuse ja nime osas (Haapsalu linn) arutamiseks Ridala vallavolikogule. Ühendomavalitsuse staatuse ja nime küsimust on Haapsalu linnavolikogus mitteametliku päevakorrapunktina arutatud, linna staatust ja nime Haapsalu linn toetab arutelude tulemusena volikogu enamus, muid alternatiive ei peeta pigem vastuvõetavaks. Ridala vallavolikogu on andnud Ridala läbirääkimisdelegatsioonile suunise sätestada ühinemislepingu kavandis ühendomavalitsuse staatusena linn ja nimena Haapsalu. Lõpliku otsuse lepingu, sh. staatuse ja nime osas teeb Ridala volikogu pärast rahvaküsitluse tulemuste selgumist.

Otsustati, et ühinemislepingu kavandis sätestatakse ühendomavalitsuse staatuseks linn ja nimeks Haapsalu.

Lepiti kokku, et ühinemislepingu kavandisse tehakse viimased muudatused ja täiendused vastavalt kokkulepitule ja lepingu kavand esitatakse volikogudele augustis.

Koosoleku dokumendid:

MEMO_juhtivkomisjon_19.07.2016

09. juunil 2016 toimus  juhtivkomisjoni koosolek. Lepiti kokku, et et ühinenud omavalitsuse kuulumise koostööorganisatsioonidesse (nt LEADER tegevusgrupp, EMOVL/ELL, LOVL jne) peab otsustama ühendomavalitsuse volikogu peale 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimisi, vastav sõnastus lisati ühinemislepingu kavandisse.

Otsustati muuta varasemat kokkulepet ühendomavalitsuse volikogu liikmete arvu osas – lepiti kokku, et uue volikogu liikmete arv on 25.

Valdkonnakomisjonid on teinud oma ettepanekud ühinemislepingu avalike teenuste jätkusuutlikkuse ja arendamise osasse, juhtivkomisjon kiitis need heaks.

Lepiti kokku, et Ridala ja Haapsalu finantsjuhid koostavad olemasolevate andmete põhjal ühinemisega kaasnevaid finantsmõjusid kajastava eelarvemudeli, mis esitatakse juhtivkomisjonile 20. juuniks. Mudelis kajastatakse ühinemisega kaasnevad ühekordsed mõjud, lühiajalised ja pikaajalised mõjud arvestades ühinemislepingus kokkulepituga.

Lepiti kokku ühinemistoetuse kasutamise põhimõtetes. Eeldatav ühinemistoetuse suurus on 1,6 miljonit eurot, mis makstakse ühinenud omavalitsusele aastatel 2017 kuni 2019. Lepiti kokku, et toetusest 100 tuhat eurot reserveeritakse Uuemõisat ja Haapsalut ühendava kergtee ehitamiseks, 400 tuhat eurot investeeringuteks ühinemiseelse Ridala valla territooriumil, 800 tuhat eurot investeeringuteks ühinemiseelse Haapsalu linna territooriumil ja 300 tuhat eurot reserveeritakse ühinemisega kaasnevate ühekordsete otsekulude katteks. Lepiti kokku, et läbirääkijad esitavad 13. juuniks ühinemiseelse ja ühinemisjärgse 4-aastase perioodi investeeringute kavad, mis lisatakse ühinemislepingule lisana. Investeeringute kavad sisaldavad ka ühinemistoetusest tehtavaid investeeringuid.

Koosoleku dokumendid:

MEMO_Juhtivkomisjon_09.06.2016

01. juunil 2016 toimus  valdkonnakomisjonide ühiskoosolek. Valdkondlikud komisjonid on lõpetanud kõikide lähteülesannetes kokku lepitud valdkondade arutelud ja kujundanud oma seisukohad seoses ettepanekutega ühinemislepingusse. Koosoleku eesmärgiks oli kokku leppida põhimõtted, kuidas ühinemisega kaasnevad kulude muutused ja finantsmõjud määratleda. Info ühinemisega kaasnevate kulude muutuse ja finantsmõjude kohta esitatakse ühinemislepingu lisana.

Koosoleku dokumendid:

MEMO_Komisjonide_yhiskoosolek_01.06.2016

18. mail 2016 toimus  juhtivkomisjoni koosolek. Koosolekul arutleti ühinenud omavalitsuse staatuse (kas linn või vald?) ja nime teemadel, saadi ülevaade valdkondlike komisjonide töö hetkeseisust ja kommunikatsioonikomisjoni koostatud kommunikatsiooniplaanist.

MEMO_Juhtivkomisjon_18.05.2016

Lisa_2_Omavalituse staatuse ja nimeküsimus_Kersten_Kattai

Lisa_3_Kommunikatsiooniplaan_18.05.2016

Lisa_4_Martina ettepanek Ridalale_Kersten_Kattai

13. mail 2016 toimus majanduskomisjoni koosolek. Koosolekul jätkati 02.05. koosolekul pooleli jäänud arutelusid.  Lepiti kokku põhimõttelistes lahendamist vajavates küsimustes ühinemise korral, mis esitatakse juhtivkomisjonile otsustamiseks.

Koosoleku dokumendid:

MEMO_Majanduskomisjon_13.05.2016

Lisa_2_2016_konsolideeritud_Ridala-Haapsalu_eelarve

10. mail 2016 toimus haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek. Koosolekul jätkati 02.05. koosolekul pooleli jäänud arutelusid.  Lepiti kokku põhimõttelistes lahendamist vajavates küsimustes ühinemise korral, mis esitatakse juhtivkomisjonile otsustamiseks.

Koosoleku dokumendid:

MEMO_Haridus_noorsootoo_10.05.2016

04. mail 2016 toimus juhtivkomisjoni koosolek. Kohtumisel tutvustas Ridala Vallavalitsus Uuemõisa lossi rekonstrueerimise projekti, saadi ülevaade valdkonnakomisjonide senisest tööst ja tulemustest, otsustati volikogu liikmete arv ühinenud omavalitsuse volikogus ja valmisringkondade arv, otsustati ühinemisprotsessi kommunikatsioonistrateegia olulised küsimused.

Koosoleku dokumendid:

MEMO_Juhtivkomisjon_04.05.2016

Lisa_2_Esindusmehhanismid kohalikus otsustusprotsessis_03.05.16

02. mail 2016 toimus kultuuri-, spordi- ja kodanikuühenduste koosolek. Koosolekul käsitleti vastavalt komisjoni lähteülesandele tänast olukorda kodanikuühenduste, kultuuri- ja spordivaldkonades Ridala vallas ja Haapsalu linnas ning valdkonna võrdlusandmeid.  Lepiti kokku põhimõttelistes lahendamist vajavates küsimustes ühinemise korral, mis esitatakse juhtivkomisjonile otsustamiseks.

MEMO_Kultuur_sport_kodanikuyhend_02.05.2016

02. mail 2016 toimus majanduskomisjoni koosolek. Koosolekul käsitleti vastavalt komisjoni lähteülesandele tänast olukorda elamu- ja kommunaalmajanduse, tänavalgustuse, ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni, soojamajanduse, jäätmemajanduse, elektrienergia ostmise, arenduspiirkondade, varade haldamise, heakorra, transpordiühenduste, kalmistute ja loomade varjupaiga valdkonades Ridala vallas ja Haapsalu linnas ning valdkonna võrdlusandmeid.  Lepiti kokku põhimõttelistes lahendamist vajavates küsimustes ühinemise korral, mis esitatakse juhtivkomisjonile otsustamiseks.

MEMO_Majanduskomisjon_02 05 2016

02. mail 2016 toimus haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek. Koosolekul käsitleti vastavalt komisjoni lähteülesandele tänast olukorda haridusvaldkonnas Ridala vallas ja Haapsalu linnas ning valdkonna võrdlusandmeid.  Lepiti kokku põhimõttelistes lahendamist vajavates küsimustes ühinemise korral, mis esitatakse juhtivkomisjonile otsustamiseks.

Koosoleku dokumendid:

MEMO_Haridus_noorsootöö_02.05.2016

26. aprillil 2016 toimus sotsiaalkomisjoni koosolek. Koosolekul käsitleti vastavalt komisjoni lähteülesandele tänast sotsiaalvaldkonna olukorda Ridala vallas ja Haapsalu linnas ning valdkonna võrdlusandmeid. Lepiti kokku põhimõttelistes lahendamist vajavates küsimustes ühinemise korral, mis esitatakse juhtivkomisjonile otsustamiseks.

Koosoleku dokumendid:

MEMO_Sotsiaalkomisjon_26.04.2016

Sotsiaaltoetused Ridala ja Haapsalu_26.04.2016

25. aprillil 2016 toimus valdkonnakomisjonide ühiskoosolek. Koosolekul käsitleti juhtivkomisjonis kokku lepitud ühinemisprotsessi tegevuskava, komisjonide lähteülesandeid, töökorraldust ja tööpõhimõtteid.

Koosoleku dokumendid:

MEMO_Komisjonide_yhiskoosolek_25.04.2016

6. aprillil 2016 toimus  juhtivkomisjoni koosolek. Koosolekul esitlesid läbirääkijad omapoolseid ootuseid ja tingimusi seoses ühinemisega, kokku lepiti valdkondlike komisjonide töö lähteülesanded, käsitleti läbirääkimiste tegevuskava ja kommunikatsiooniga seonduvat.

Koosoleku dokumendid:

MEMO_Juhtivkomisjon_06.04.2016

Lähteülesanne haridus- ja noosootöökomisjon_06.04.2016

Lähteülesanne majanduskomisjon_06.04.2016

Lähteülesanne sotsiaalkomisjon_06.04.2016

Lähteülesanne vaba aja ja kodanikeühiskonna komisjon_06.04.2016

 

9. märtsil 2016 toimus juhtivkomisjoni koosolek. Koosolekul lepiti kokku ühinemisprotsessi tegevus- ja ajakava, moodustati läbirääkimiste komisjonid, pandi paika läbirääkimistel käsitletavad teemad ja ülesandepüstitused.

Koosoleku dokumendid:

MEMO_Juhtkomisjon_09.03.2016

Juhtkomisjoni_teemad_09.03.2016

Uhinemise_ajakava_projekt_R idala-Haapsalu_03.2016