Ühinemisläbirääkimiste korraldusest

Oktoobris 2015 tegi Ridala vald Haapsalu linnale ettepaneku ühinemisläbirääkimiste alustamiseks, Haapsalu linn nõustus läbirääkimiste alustamisega. Läbirääkimisteks moodustati delegatsioonid, mida juhivad Olev Peetris (Ridala vald) ja Urmas Sukles (Haapsalu linn).

Delegatsioonide esimesel kohtumisel märtsis 2016 otsustati moodustada läbirääkimiste komisjonid – juhtkomisjon, mis tegeleb ühinemisprotsessi üldiste küsimustega ja vastutab ühinemislepingu kavandi valmimise eest ning valdkondlikud komisjonid, mis tegelevad detailsemate teemade arutamise ja ühinemiseks vajalike kokkulepete ettevalmistamisega omas valdkonnas.

Kokku moodustati neli valdkondlikku komisjoni kuhu kuuluvad Ridala valla ja Haapsalu linna valdkondade juhid ja -spetsialistid:

  • Sotsiaalkomisjon – sotsiaalvaldkonna korraldus ja juhtimine, sotsiaalteenused ja –toetused
  • Haridus- ja noorsootöökomisjon – hariduse, huvihariduse ja noorsootöö korraldus ja juhtimine
  • Majanduskomisjon – elamu- ja kommunaalmajandus, ühisveevärk ja -kanalisatsioon, soojamajandus, jäätmemajandus, varade haldamine, transport, teed, heakord, ettevõtlus, finantsid ja investeeringud
  • Kultuuri-, spordi- ja kodanikeühenduste komisjon – kultuur, huvitegevus, sport, külaelu ja kogukonnad, seltsid

Valdkonnakomisjonid arutasid aprillist juunini 2016 Ridala valla ja Haapsalu linna hetkeolukorda kõigis valdkondades ja tegid juhtivkomisjonile ettepanekud ühinemislepingusse lisatavate avalike teenuste arendamiseks vajalike kokkulepete osas. Majanduskomisjon koostas ühinemisega kaasnevate finantsmõjude analüüsi, milles on antud hinnang kuludele, mis kaasnevad ühinemislepingus kokkulepitu elluviimisega.

Juunist augustini arutas juhtkomisjon ühinemislepingusse valdkonnakomisjonide poolt tehtud ettepanekuid ja 12. augustil 2016 tegi juhtkomisjon otsuse esitada ühinemislepingukavand tutvumiseks Ridala valla ja Haapsalu linna volikogudele.

Volikogude liikmetelt saadud esmase tagasiside põhjal täiendas juhtkomisjon ühinemislepingut ja esitas täiendatud lepingu uuesti volikogudele ettepanekuga korraldada lepingu avalik väljapanek Ridala vallas ja Haapsalu linnas.

Volikogud otsustasid lepingu avalikule väljapanekule panna 3-st 23. oktoobrini 2016. Avalikul väljapanekul saavad kõik soovijad esitada ettepanekuid ühinemislepingu muutmiseks või täiendamiseks.

Juhtkomisjon töötab avaliku väljapaneku käigus tehtud ettepanekud läbi ja esitab volikogudele ettepanekud nendega arvestamiseks või mittearvestamiseks oktoobri lõpuks.

Novembris 2016 toimub rahvaküsitlus elanike arvamuse väljaselgitamiseks seoses ühinemise ja ühinemislepinguga. Elektrooniline hääletus on kavas ajavahemikul 14.-17 november 2016 ja sedelitega hääletus ajavahemikul 18.-20. november 2016.

Novembris-detsembris 2016 otsustavad Ridala valla ja Haapsalu linna volikogud ühinemislepingu täiendamise vastavalt juhtkomisjoni ettepanekutele ja teevad otsuse ühinemislepingu kinnitamise ja haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemise kohta. Seadusest tulenevalt on viimane aeg nende otsuste vastuvõtmiseks 31.12.2016.

Ühinemislepingu heakskiitmisel volikogude poolt jõustub ühinemine 2017. aasta oktoobris uue volikogu valmistulemuste väljakuulutamise päeval.

Kõik ühinemisläbirääkimistega seotud dokumendid (koosolekute protokollid, otsused, ühinemislepingu kavand koos lisadega), info läbirääkimise protsessi ja komisjonide töö kohta on kättesaadavad läbirääkimiste infoleheküljel www.ridalajahaapsalu.ee